آدرس:آدرس: کازرون\ خیابان طالقانی\ جنب دانشگاه سلمان فارسی \ ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

کدپستی: 73196-73534

تلفن:8-07142217205

فکس :07142226560

پست الکترونیک:shabake.behdasht.kazeroon@gmail.com

شماره تماس واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان 
شماره تماس واحدهای محیطی