واحد امور مالی
حسین مرتجز :رئیس امور مالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
شماره تماس مستقیم :۴۲۲۲۸۳۰۲
شماره داخلی:۱۳۲
پرسنل شاغل در واحد :
 شماره داخلی:
 ابراهیم ملک زاده- دریافت و پرداخت
122
عباس رزازان-دریافت و پرداخت 122
 بهزاد حسینی فرد-اموال
122
 محمد مهدی موذنی-اعتبارات
119
پریسا مزارعی- مسئول درآمد
119
 ولی حیدری فرهادی- ماموریت
119
 مهناز دهقانی-کارشناس
116
 شرح فعالیت:
  • اقدامات در خصوص تنظیم اسناد، رسیدگی ‌و پرداختها
  • کلیه پرداختها اعم از حقوق و مزایای پرسنل، اضافه‌کاری، مأموریت، طلبی معوقه و سایر هزینه‌های ضروری 
  • حسابرسی در زمینه‌های درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی، هزینه‌های انجام شده، پیش‌پرداخت‌ها و ... مطابق مقررات مربوطه و سایر اقدامات مالی و حسابداری