آموزشگاه بهورزی
شیدا احیا کننده:مدیرآموزشگاه بورزی
شماره تماس مستقیم :42223849
 پرسنل شاغل در واحد :
معصومه صالح
زهره شفیعی
 
مطالب آموزشی 
پرستاری از بیمار 1403/04/04...کلیک کنید
کمکهای اولیه 1403/04/04...کلیک کنید
مراقبت بیماریهای غیر واگیر 1403/04/04...کلیک کنید
مراقبتهای ادغام یافته سلامت کودکان 1403/04/04...کلیک کنید
عوامل بیماری زا 1403/04/04...کلیک کنید
ایمن سازی 1403/04/04...کلیک کنید
بیماری واگیر 1403/04/04...کلیک کنید
مادران 1403/04/04...کلیک کنید
دهان و دندان 1403/04/04...کلیک کنید
سلامت باروری  1403/04/04...کلیک کنید
مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان 1403/04/04...کلیک کنید
میانسالان  1403/04/04...کلیک کنید
نوجوانان و مدارس 1403/04/04...کلیک کنید
تغذیه 1403/04/04...کلیک کنید
جوانان 1403/04/04...کلیک کنید