دستورالعمل و ترتیب انجام معاینات بدو استخدامی ودوره ای شاغلین وکارگران

* مراجعه به پزشکان طب کار  (دکتر محسن دبیری یا دکتر داودی) جهت تکمیل فرم چهار صفحه ای ومعرفی جهت انجام ادیومتری (تست) وسایر آزمایشها

به آدرس زیر:

        دکترمحسن دبیری: سه راه ابوذر روبروی مصلی نماز جمعه جنب کبابی شماره تلفن :۰۷۱۴۲۲۲۰۴۴۲

        دکتر عبدالرسول داودی: میدان شهداء-اول  خیابان سلمان فارسی-کوچه بانک کشاورزی: ۰۷۱۴۲۲۲۶۹۹۹

* تست بینائی وتائید نهائی نتایج آزمایشها توسط پزشک مربوطه. لطفا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بهداشت حرفه ای تماس بگیرید