ریاست شبکه بهداشت و درمان  :دکتر محسن معینی
مدرک تحصیلی :متخصص اطفال
شماره تماس :42227490
سوابق :رئیس مرکز بهداشت -رئیس مرکز اورژانس-سرپرست بیمارستان امام علی
 
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت :زهرا طهماسبی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
شماره تماس :۴۲۲۲۷۴۹۱
 
رئیس امور اداری مرکز بهداشت: احمدعلی ضمیران
مدرک تحصیلی:
شماره تماس :۴۲۲۲۹۸۴۳
رئیس اداره امور عمومی : مسعود ثابت نیا
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شماره تماس :42216389
آدرس:آکازرون\ خیابان طالقانی\ جنب دانشگاه سلمان فارسی \ ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون