واحد بهداشت حرفه ای
مهندس محمد قاسمی راد :کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
شماره تماس مستقیم :42216561
شماره داخلی:145
پرسنل شاغل در واحد :
لیلا طهماسبی
نازنین منصوری-مرکز جامع سلامت شیخ
فاطمه خلفی-مرکز جامع سلامت شیخ