نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونمگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ما
Collapse منو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونمنو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Expand شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونشبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
Collapse مرکز بهداشت شهید پیرویانمرکز بهداشت شهید پیرویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت</span>گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
معرفی و شکل گیری واحد ستاد گسترش شبکه
پزشک خانواده شهری
فرم ها
Collapse بهداشت خانوادهبهداشت خانواده
معرفی
برنامه مادران
برنامه کودکان
برنامه میانسالان
برنامه باروری سالم
برنامه سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس</span>سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
معرفی
فرم های آماری
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای واگیردار</span>بیماریهای واگیردار
معرفی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت</span>آموزش سلامت
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط</span>بهداشت محیط
معرفی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
معرفی
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت روان</span>سلامت روان
معرفی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> آمار</span> آمار
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مبارزه با بیماریهای غیر واگیر</span>مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
معرفی
کاهش خطر بلایا
جلب مشارکت مردمی
Collapse یزدانییزدانی
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse ستاد شبکه بهداشتستاد شبکه بهداشت
واحد امور مالی
واحد فناوری اطلاعات
Collapse واحد رفاهیواحد رفاهی
معرفی
خبرهای رفاهی
واحد کارگزینی
واحد نظارت بر درمان
واحد تدارکات
واحد عمرانی
واحد روابط عمومی
واحد تجهیزات پزشکی
واحد دبیرخانه
واحد دارو و غذا
واحد امور عمومی
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون_1مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون_1
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ماPowered by DorsaPortal