bullet3.pngراهنمای ثبت و گزارشگیری خدمات دهان و دندان از سامانه سیب (توسط کارشناس ستادی)...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای ثبت و گزارشگیری خدمات دهان و دندان از سامانه سیب (توسط غیر پزشک)...کلیک کنید
bullet3.pngافزودن فرم مراقبت ويژه بارداري و زايمان در ميزكار بهورز و مراقب سلامت درسامانه ...کلیک کنید
bullet3.pngراهنماي  ثبت خدمات مراقبتهاي ژنتيك در طي بارداري درسامانه در HMC...کلیک کنید
bullet3.pngتصحيح وتكميل اطلاعات هرخدمت گيرنده در"بخش ويرايش "درسامانه سيب...کلیک کنید
bullet3.pngراهنماي ثبت تزريق درنقش ماما...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای مصور ثبت فعالیتهای بهداشت محیط خانوار درسامانه سیب...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه ثبت وارنیش تراپی و فلوراید تراپی  گیرندگان خدمات در سامانه...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه ثبت سوابق بیماریهای خانوادگی فرد دربخش ثبت وقایع سامانه...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای مصور ثبت بیماریهای واگیر در سامانه...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه تکمیل فرمهای مراکز ارائه خدمت در زمینه بلایا درسامانه...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه ثبت  خدمات بهداشت محیط یا بهداشت حرفه ای در بخش ارائه خدمت با نقش کاربر( بهورز-مراقب سلامت )...کلیک کنید
bullet3.png( نحوه ثبت بیماریهای غیرواگیر درسامانه( با نقش بهورز-مراقب سلامت و...) ...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه اخذ گزارش موارد مهاجرت درسامانه ( با نقش بهورز- مراقب سلامت و..)...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای مراقبت از بیمار دچار مسمومیت با سرب...کلیک کنید
bullet3.pngنحوه تعیین پیگیری های انجام شده و انجام نشده درسامانه...کلیک کنید
bullet3.pngراهنماي مصور ميزكار كارشناس تغذيه درسامانه...کلیک کنید
bullet3.pngثبت اقدام درسامانه...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای پذیرش در سامانه سیب...کلیک کنید
bullet3.pngراهنمای مصور ارجاعات دریافتی،ارسالی،فهرست بازخورد دریافتی و ارسالی ارجاعات در بخش پیامها...کلیک کنید

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ