شبكه بهداشت ودرمان كازرون

شهرستان كازرون در غرب شيراز به فاصله 155 كيلومتري و از شمال به شهرستان ممسني و از جنوب و جنوب غربي به استان بوشهر و از جنوب شرقي به شهرستان فيروزآباد محدود مي گردد و مشتمل بر بخش هاي جره و بالاده، خشت و كمارج، كوهمره ، چنارشاهيجان و بخش مركزي مي باشد .

اين شهرستان با حدود 2/4548 كيلو مترمربع مساحت داراي 263 روستاي ساكن و غير ساكن « سياري » و عشاير كوچ رو مي باشد.

شهرستان كازرون بر اساس آمارگيري سال 1391 داراي 39889 خانوارشهري با 184263 نفر جمعيت شهري و 28038 خانوار روستايي با  131592 نفر جمعیت روستایی مي باشد كه در كل 315529 نفر جمعيت را داراست.

شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون يكي از كوچكترين واحدهاي مستقل نظام بهداشت و درمان كشور را تشكيل مي دهد كه هماهنگ سازي دو واحد بيمارستان ولي عصر (عج) كازرون و مركز بهداشت شهيد پيرويان و نظارت بر فعاليت هاي آنها را بعهده دارد. رئيس شبكه عهده دار هماهنگي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي، جلب مشاركت مردمي ، هماهنگي بين بخشي و نظارت بر بخش خصوصي مي باشد .

شبكه بهداشت و درمان علاوه بر دو واحد تحت نظارت خود يعني مركز بهداشت شهيد پيرويان و بيمارستان ولي عصر (عج)، داراي يكسري واحدهاي ستادي شبكه مي باشد كه اين واحدهاي ستادي شامل : حسابداري ،فناوری اطلاعات ، كارگزيني ، امور عمومي ،مدیریت غذا ودارو، نظارت بر درمان ، دبيرخانه ، امور ساختمان ، تداركات و تأسيسات مي باشد .

معاونت هاي موجود در شبكه بهداشت و درمان و شرح وظايف مربوطه :

  • معاون بهداشتي شبكه : عهده دارپيگيري و به مرحله اجراء درآوردن كليه پروژه هاي بهداشتي در سطح شهرستان و سرپرستي مركز بهداشت شهيد پيرويان كازرون و واحدهاي تابعه را به عهده دارد .
  • رئيس اداره امور عمومي شبكه : پيگيري كليه مكاتبات اداري و مالي و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نظارت بر حسن اجراي امور كارگزيني و ساير واحدهاي ستاد شبكه و انجام كليه مكاتبات اداري و مالي داخل و خارج سيستم و همچنين نظارت بر حسن انجام كار امور اداري مركز بهداشت و بيمارستان ولي عصر (عج) را به عهده دارد. 
ساختمان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كازرون كه كليه واحدهاي ستادي ومركزبهداشت شهرستان كازرون رادربردارد بازيربناي 1500مترمربع درزميني به مساحت 6000 مترمربع درسال1358 تأسيس گرديدودرسال 1362 به بهره برداري رسيد

 

Healthmap.sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 9:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ