bullet3.pngفرایندهای اختصاصی سال 96...کلیک کنید
bullet3.pngلیست فرایندهای سال 96...کلیک کنید
bullet3.pngفرایندهای الکترونیک و غیرالکترونیک...کلیک کنید

bullet3.pngفرم شماره 1چك ليست ازشيابي عملكرد كاركنان مراكز تابعه 96...کلیک کنید
bullet3.pngبانک اطلاعاتی مستندسازی 96...کلیک کنید
bullet3.pngکتابچه
مستندسازی...کلیک کنید
bullet3.pngنمونه فراینده ارتقاء داده شده...کلیک کنید
bullet3.pngفرم خام جدول اولویت بندی ...کلیک کنید
bullet3.pngفرم خام شناسنامه سنجه...کلیک کنیدفرایندهای ارتقاء یافته سال 96
نظارت بر درمان  فرایند بازدید از مطب ها ومراکز درمانی
این سند با هدف شناسایی مسایل ومشکلات جاری فرایند افزایش تعداد بازدیدهای انجام شده از مطب ها ومراکز درمانی وارائه راهکاراجرایی جهت برطرف نمودن مشکلاتی که مانع انجام بازدید می شود میباشد
بهداشت روان  فرایند برای برگزاری دوره های آموزشی درطول سا ل  این سند با هدف شناسایی مسایل ومشکلات جاری فرایند افزایش دوره های آموزشی واحد بهداشت روان وارائه راهکاراجرایی جهت برطرف نمودن مشکلات مانع برگزاری کارگاه می شود
بهداشت محیط  فرایند صدور کارت تندرستی  
این سند با هدف یک مرحله ای شدن آزمایشات صدور کارت تندرستی تهیه گردیده است.
حسابداری فرایندمراحل تهیه تنظیم سند حسابداری مربوط به خرید و هزینه ها  
این سند با هدف تهیه و تنظیم اسناد و اخذ به موقع ضمائم مربوط به اسناد حسابداری تدوین گردیده است.
درامد  فرایند ثبت درآمد نقدی حاصل از فروش قبوض توسط پذیرش  
این فرایند با هدف تهیه و تنظیم فیش ها و اخذ به موقع ضمائم مربوط به واحد درآمد تدوین گردیده است.
 بهداشت مدارس فرایند موزش برنامه های بهداشتی در مدارس  
 تغذیه  فرایند اولیه توزیع سبدکالای خانم های باردار  
 بهداشت خانواده  فرآیند بستن لوله ( توبکتومی-وازکتومی)  
شناسایی مسائل و مشکلات جاری فرآیند اثر بخشی علل طولانی شدن فاصله زمانی ارائه درخواست توبکتومی/وازکتومی متقاضی تا مطرح شدن در کمیته نظارت بر اعمال جراحی توبکتومی و ارائه راهکار اجرایی جهت برطرف نمودن آنها تدوین گردیده است.
 آموزش سلامت  فرآيند ارتقاء نیاز سنجی برنامه هاي آموزش مبتنی بر شواهد در شهرستان  
هدف شناسایی مسائل ومشکلات جاری فرآیند توسعه نظام نیازسنجی آموزشی وارائه راهکار اجرایی جهت برطرف نمودن آنها تدوین گردیده است. 
 دارو و غذا فرآيند صدور و اصلاح پروانه بهره برداري کارخانجات موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی  
این سند با هدف کاهش زمان پاسخ گویی به صدور پروانه بهره برداری می باشد 
 
  
فرایندهای سال 96
فناوری اطلاعات
امور قرارداداها
بهداشت حرفه ای
بهداشت خانواده

 

  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-22 9:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ