شرايط ورود به خدمت رسمي

برای ورود به خدمت رسمي شرایط زیر لازم است :
 
الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام .
ب – تابعیت ایران .
پ- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن .
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر .
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن باستعمال افیون .
ج – حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
چ – داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-12 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ