كمك هزينه فوت


مصوبه قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .
موضوع : پرداخت مبلغي معادل 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال بابت فوت كاركنان و افراد تحت تكفل آنها .

مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ) ‍ـ بازنشستگان  .

مدارك مورد لزوم : اصل خلاصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفي و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه خود و متوفي .

تاريخ شروع اجراي قانون : براي كاركنان 27/1/75 و براي بازنشستگان 3/10/1376

* اين قانون شامل مستمري بگيران نمي شود *

مدارک جهت هزینه کفن و دفن:

  1. گواهی فوت از ثبت احوال
  2. کپی شناسنامه فوت شده ممهور به مهر ابطال
  3. کپی حکم پرسنل
  4. نامه ابطال دفترچه بیمه
  5. در صورتیکه فرد فوت شده از افراد تحت تکفل پرسنل باشد استشهاد اداری با تائید کارگزینی 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-11 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ