شرايط استعفا


مستخدم رسمی می تواند با یکماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا , رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد . اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد . مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 به دیوان عدالت اداری شکایت کند .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-12 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ