جدول ثبت اطلاعات كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزشي ( جدول شماره يك )

 

رديف

 

 
 
عنوان رسته
 
 
عنوان رشته شغلي
 
 
تعداد كاركنان شاغل بر اساس نوع استخدام
 
 
جمع كل
 
 
رسمي (تعداد)
 
 
 
پيماني (تعداد)
 
 
 
قرارداد كار معين (تعداد)
 
 
 
قرارداد تبصره 4
 
 
1
 
 
 
خدمات
 
 
 
راننده
 
 
 
5
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
10
 
 
 
15
 
 
 
2
 
 
 
خدمات
 
 
 
سرایدار
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
7
 
 
 
12
 
 
 
21
 
 
 
3
 
 
 
خدمات
 
 
 
پیشخدمت
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
20
 
 
 
22
 
 
 
4
 
 
 
خدمات
 
 
 
نگهبان
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
2
 
 
 
5
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
حسابدار
 
 
 
3
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
7
 
 
 
6
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
کارگزین
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
4
 
 
 
7
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
مسئول خدمات اداری
 
 
 
4
 
 
 
2
 
 
 
15
 
 
 
0
 
 
 
21
 
 
 
8
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
مسئول دفتر
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
9
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
مسئول خدمات مالی
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
3
 
 
10
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
ماشین نویس
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
11
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
متصدی امور دفتری
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
3
 
 
 
0
 
 
 
3
 
 
 
12
 
 
 
اداری مالی
 
 
 
مامور حراست
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
13
 
 
 
امور اجتماعی
 
 
 
کارشناس حقوقی
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
14
 
 
 
فناوری اطلاعات
 
 
 
اپراتور
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
15
 
 
 
فناوری اطلاعات
 
 
 
کارشناس شبکه
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
17
 
 
 
فنی مهندسی
 
 
 
تکنسین راه وساختمان
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
2
 
 
 
0
 
 
 
2
 
 
 
18
 
 
 
فنی مهندسی
 
 
 
کاردان برق
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
19
 
 
 
فنی مهندسی
 
 
 
کاردان تاسیسات
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
20
 
 
 
فنی مهندسی
 
 
 
تکنسین تاسیسات
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 

 

 

 


 

 

رديف

 

عنوان رسته

 

عنوان رشته شغلي

 

تعداد كاركنان شاغل بر اساس نوع استخدام

 

جمع كل

 

رسمي (تعداد)

 

پيماني (تعداد)

 

قرارداد كار معين (تعداد)

 

قرارداد تبصره 4

 

21

 

بهداشتی درمانی

 

بهورز

 

95

 

55

 

0

 

0

 

150

 

22

 

"

 

مسئول فوریت های پزشکی

 

7

 

8

 

19

 

 

34

 

23

 

"

 

مربی خدمات بهداشتی

 

4

 

0

 

0

 

0

 

4

 

24

 

"

 

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

25

 

"

 

بهداشتکار دهان ودندان

 

2

 

0

 

2

 

0

 

4

 

26

 

"

 

بهیار

 

10

 

0

 

1

 

0

 

11

 

27

 

"

 

پرستار

 

1

 

5

 

3

 

0

 

9

 

28

 

"

 

پزشک

 

8

 

12

 

1

 

0

 

21

 

29

 

"

 

تکنسین امور دارویی

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

30

 

"

 

تکنسین آزمایشگاه

 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

31

 

"

 

دندانپزشک

 

4

 

0

 

0

 

0

 

4

 

32

 

"

 

کاردان آزمایشگاه

 

8

 

7

 

0

 

0

 

15

 

33

 

"

 

کاردان بهداشت خانواده

 

17

 

5

 

3

 

0

 

25

 

34

 

"

 

کاردان بهداشت محیط

 

5

 

4

 

2

 

0

 

11

 

35

 

"

 

کاردان مبارزه با بیماریها

 

3

 

3

 

0

 

0

 

6

 

36

 

"

 

کاردان رادیولوژی

 

0

 

2

 

0

 

0

 

2

 

 

رديف

عنوان رسته

عنوان رشته شغلي

تعداد كاركنان شاغل بر اساس نوع استخدام

جمع كل

رسمي (تعداد)

پيماني (تعداد)

قرارداد كار معين (تعداد)

قرارداد تبصره 4

37

بهداشتی درمانی

کارشناس آزمایشگاه

1

2

1

0

4

38

"

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

6

0

0

0

6

39

"

کارشناس بهداشت حرفه ای

0

2

0

0

2

40

"

کارشناس بهداشت خانواده

6

2

0

0

8

41

"

کارشناس امور روانی

2

0

0

0

2

42

"

کارشناس بهداشت محیط

4

0

0

0

4

43

"

کارشناس مبارزه با بیماریه

12

0

0

0

12

44

"

کارشناس مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی

1

2

1

0

4

45

"

کمک بهیار

5

0

0

0

5

46

"

ماما

8

3

2

0

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-19 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ