برنامه عملیاتی واحد آموزش شبکه بهداشت ودرمان کازرون سال 94

 
 شاخص دستیابی
 
مسئول برنامه
 منابع
زمان اجرا
هدف
عنوان برنامه
ردیف
تعداد دوره های اجراشده که نیاز سنجی شده اند
رابط آموزشی با همکاری مسئولین واحد ها
 
استفاده از فرم ب و تکمیل آن توسط واحد های ستادی-----استفاده از آزمونهای گرفته شده در سالهای قبل
 
 نیمه اول فروردین
تعیین نیاز ها واولویت بندی نیاز های آموزشی
 
نیاز سنجی آموزشی
 
 
 

1

 
 
 

اجرای تعداد بیشتر دوره های غیر حضوری عمومی

 
 
 

رابط آموزشی

 
استفاده از بانک دوره های عمومی در سایت دانشگاه
 
در طول سال
 
افزایش آگاهی کارکنان مراکز روستایی ( که در شهرستان حضور ندارند)

درخصوص آموزشهای عمومی

برگزاری دوره های عمومی به صورت غیر حضوری جهت پرسنل مراکز روستایی
 
 
 

2

 
 
 

افزایش میزان آگاهی کارکنان پس از اجرای آموزش

 
 
 

رابط آموزشی

 
استفاده از پیش آزمون و پس آزمون
 
در طول سال
 
ارزیابی علمی دوره های اجراشده و برطرف کردن نقاط ضعف آنها
تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی
 
 
 

3

 
تعداد دوره های آموزشی اجرا شده جهت کارکنانی که کمتر تحت آموزش قرار گرفته اند
 
رابط آموزشی با همکاری مسئولین واحدها
 
استفاده از تقویم آموزشی دانشگاه
 
در طول سال
ارتقاء دانش کارکنان فوق و مشمول شدن آنان از امتیازات آموزشی
 
برگزاری دوره های آموزشی جهت رسته ها و رشته هایی که در سنوات قبل از امتیازات آموزشی کمتری برخوردار بودند
 
 
 

4

 
 
 
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-1 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ