واحد بهداشت خانواده


 1. محبوبه خورشيدي فرد - مسئول سلامت خانواده و كارشناس برنامه كودكان و  نوزادان - mkhorshidifard@yahoo.com
 2. مريم چلنگران - كارشناس برنامه سالمندان و باروری سالم - M99929@yahoo.com
 3. لیلا توکلیان - مسئول برنامه مادران و کارشناس میانسالان -leilatavakolian@yahoo.com 
 4. مرضیه دهقانی اصل -کارشناس برنامه مادران باردار پرخطر 
شرح وظايف كارشناس برنامه مادران:
 •   تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
 •  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران
 •  تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان
 • هماهنگي با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي در خصوص برنامه مادران
 •  برنامه ريزي و تنظيم برنامه آموزشي برنامه مادران
 •  آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود و ... در زمينه برنامه مادران 
 •  بررسي علل زايمان زودرس گزارش شده از مراكز شهري و روستايي 
 •  عضويت در كميته مرگ و مير مادران 
 •  هماهنگي تشكيل كميته بررسي مرگ و مير مادران و زايمانهاي زودرس به صورت فصلي
 •  تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ‌جزوه آموزشي برنامه مادران
 • هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران در دوران بارداري و پس از زايمان 
 •  درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها
 • نظارت بر فعالیتهای ماماها 
 • ثبت زایمانهای خارج بیمارستانی درسامانه ایمان
 • پایش کلاس آمادگی برای زایمان
 • نظارت برواحدهای تسهیلات زایمانی
 
شرح وظايف كارشناس برنامه باروری سالم:
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروری سالم
 • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه باروری سالم
 • جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي 
 • ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي
 • برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاه¬ها و كلاسهاي آموزشي برنامه باروری سالم
 • هماهنگي با مسؤولين مافوق جهت تقدير از پرسنل فعال در برنامه باروری سالم
 • تهيه مطالب آموزشي در زمينه برنامه باروری سالم
 • ارسال مطالب آموزشي جهت چاپ در روزنامه هاي محلی
 • آموزش پرسنل ستادي ـ رابطين متخصص ادارات مربيان و سوادآموزان نهضت، مربيان مهدكودك و پرسنل جديدالورورد 
 • برآورد ميزان داروهاي پيشگيري از بارداري
 • نظارت بر درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري مراکزبصورت ماهانه
 • نظارت بردرخواست دارويي شهرستان 
 •  برنامه ريزي جهت معرفی افراد جهت انجام برگشت وازکتومی وانجام توبکتومی 
 • جمع بندي آمارتوبکتومی هر سه ماه
 • پایش کلاس مشاوره قبل ازازدواج
 • برنامه ريزي جهت اجراي ساليانه هفته جهاني جمعیت
 • هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور
 
شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت سالمندان:
 • تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
 • تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت شش ماهه و ساليانه
 • تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
 • نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
 • دريافت آمار ارسالي از مراكز و خانه هاي بهداشت 
 • بررسي آمارهاي دريافتي از واحدهاي محيطي 
 •  ارسال پسخوراند در زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و خانه هاي بهداشت
 • ارسال آمار  برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
 • هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسؤول برنامه
 • آموزش پرسنل محيطي، ستادي رابطين متخصص ادارات در زمينه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي(
 • هماهنگي با واحد مشاركتها و دعوت رابطين بهداشتي ادارات و ارگانها جهت شركت در كميته سالمندان
 • عضويت در كميته سلامت سالمندان 
 • آموزش سالمندان 
 • تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار(
 • دریافت آمار ارسالی آموزش دیده 
 • دریافت آمار ارسالی اطلاعات ماندگار
 • ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
 
شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت كودكان:
 •   تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان
 • برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان
 • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌مانا (
 • محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان
 • آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات و ... در زمينه برنامه كودكان
 • تهيه مطالب آموز شي و پمفلت آموزشي كودكان
 • عضويت در كميته كودك سالم
 • عضويت در كميته شيرمادر
 • عضويت در كميته مانا (مراقبت¬هاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال )
 • عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه
 • هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي كودك سالم ـ شيرمادر ـ مانا ـ‌مرگ كودكان 59-1 ماهه
 • تكميل چك ليست ارزيابي بخش اطفال بيمارستان
 • ورود اطلاعات مربوط به ارزيابي بيمارستان دوستدارکودک در نرم افزار مربوطه
 • نظارت بر فعاليت مراکز درراستای مشاوره شيردهي
 • تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی
 •  ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
 • جمع آوري فرمهاي تكميل شده موارد مرگ كودكان 59-1 ماهه
 •  ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
 • ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي
 • برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 2 سال
 • برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني ترويج تغذيه با شيرمادروهفته جهانی کودک
 •  هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور
 • تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي
 • هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکملهای مربوط به برنامه کودکان
 • عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان
 • ثبت آمارمراقبتهای نوزادان خارج بیمارستان درسامانه
 
شرح وظایف کارشناس برنامه سامانه مادران پرخطر :
 • ثبت مادران باردار پر خطربهداشت در سامانه 
 • پیگیری مادران پرخطر ثبت شده در سامانه و پیگیری انها برحسب ضرورت و ثبت پی گیری ها 
 • پیگیری مادران پر خطر درمان و ثبت آن ها در سامانه بهداشت بعد از ترخیص از مرکز درمانی وپیگیری مادر تا 42 روز بعد از زایمان 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-18 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ