بهداشت حرفه ای
 
 1. نورمحمد قاسمی راد-کارشناس مسئول واحد
 2. لیلا طهماسبی -کارشناس بهداشت حرفه ای
شماره تماس :8-2217205
شماره داخلی :123


شرح وظیفه:

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ درﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ. 

 1. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر 
 2. ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي واﮔﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎ و ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي 
 3. آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد. 
 4. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
 5. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور در ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ بهﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره اي 
 6. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم ﻓﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر 
 7. ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮي در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮي و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
 8. آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي 
 9. ﺗﺸﮑﯿﻞ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر ﺑﻬﻮرزان ﮐﺎرداﻧﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
 10. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 11. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺳﺘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 12. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﻀﻮﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺪﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ 
 13. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي 
 14. اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ 
 15. اﻋﻼم ﻧﻮاﻗﺺ و ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي (ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزي ،ﺧﺪﻣﺎت) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد 
 16. آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي 
 17. ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺼﻮب 
 18. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
 19. اراﺋﻪ و اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
 20. اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق

ﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدي را از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارا ﺑﻮده، ﻟﯿﮑﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن، ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ را اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، ﻣﻌﺪن، ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ داراﺋﯿﻬﺎي اﻓﺮاد ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﻬﺮه وري وﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ، اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎر، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻫﺪف از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ زا ﺗﻮان ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر وﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﺳﺖ . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ .

 • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر 
 • ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،بیماریهای واﮔﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎ و ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي وﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور در ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم
 • ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره اي
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم ﻓﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
 • نظارت و ﭘﯿﮕﯿﺮي در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ت اﺳﯿ ﺲ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮي و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر ﺑﻬﻮرزان ﮐﺎرداﻧﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
 • ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺳﺘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﻀﻮﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺪﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي
 • اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ
 • اﻋﻼم ﻧﻮاﻗﺺ و ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي (ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزي ،ﺧﺪﻣﺎت) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد
 • آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ،ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
 • ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺼﻮب
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
 • اراﺋﻪ و اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ رواﻧﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 • اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق

 


 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ