واحد آمار و رایانه 


هر نهاد وسازمانی جهت برنامه ریزی ونظم بخشیدن به امور داخلی وارائه بهتر وظایف خود نیاز به وسیله ای دارد تا موفق عمل کند واین نیاز همانا تهیه وتنظیم آماراست.آمارشاخه اي از رياضيات است كه در آن با به دست آوردن نتايجي از يك سري داده ها سروكار داريم.
در تعريف مدرن، علم آمار عبارت از «گردآوري،توصيف، تجزيه و تحليل و تفسير داده‌هاي كمي و كيفي» است. روش‌های آماري، مخصوصاهنگامي كه تغيير‌پذيري در اندازه‌ها يا داده‌ها مشاهده مي‌شود(در پديده‌هاي طبيعي وموجود در زندگي بشر) مفيد بوده و به كار گرفته مي‌شوند. شايد بتوان مهمترين وجه تمايز آمار و رياضيات را در اين نكته دانست كه در رياضيات، يك عددبه عنوان مثال : 100 تنها يك عدد است كه مي‌توان با آن محاسبات رياضي انجام داد، اما در آمار اين عدد هويت مي‌يابد؛ به اين مفهوم كه 100 در جايي عددي بزرگ و مهم است، ولي همين عدد در جايي ديگر مقداري ناچيز به شمار مي‌رود. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه در علم رياضي صحبت از قطعيت است( اينكه همواره دو به علاوه دو برابر چهارمي‌شود) اما در علم آمار بحث بر سر عدم قطعيت‌هاست، يعني در علم آمار، دو به علاوه دو لزوما برابر چهار نيست و در اين علم آن را با درصدي از اطمينان، برابر چهارمي‌دانند.
در تعريف مدرن، چهار مرحله زير در علم آمار بيان مي‌شود:
1 -گردآوري داده‌ها
2 -توصيف داده‌ها
3 -تحليل داده‌ها
4 -تفسيرداده‌ها
شايد بتوان مرحله پنجمي را نيز براي اين علم در نظر گرفت. اين مرحله مي‌تواند به عنوان سازماندهي داده‌ها بيان شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 8:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ